DM Racing Simulators

Regulamin

//////////////////////////////

Regulamin świadczenia usług przez Dm Simulators Sp. z o.o.

1. ZASTOSOWANIE REGULAMINU:
Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym ich rezerwacji przez Gestora – Usługodawcę – DM Simulators, zapłaty ceny za Usługi, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Konsumentów do odstąpienia od transakcji (rezerwacji Usług) dokonanych na odległość.
 
2. DEFINICJE
Gestor / Usługodawca / DM Simulators sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Żabia 9, NIP PL9372744026; e-mail: biuro@dmsimulators.com; telefon: +48 501 290 291;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, zarejestrowany w Bazie Klientów DM Simulators („Klient zarejestrowany”) bądź nie zarejestrowany („Klient okazjonalny”);
Cennik – cennik Usług świadczonych przez DM Simulators, publikowany razem z Regulaminem na Stronie internetowej, w Lokalu DM Simulators, a także eksponowany i udostępniany Klientom
w widocznym miejscu podczas świadczenia Usługi w ramach eventów objazdowych;
Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
Karta zawodnicza – wydawana przez DM Simulators na życzenie Klienta zarejestrowanego w Bazie Klientów DM Simulators karta z unikatowym identyfikującym kodem kreskowym, pozwalająca na zapisywanie historii korzystania z Usługi przez daną osobę fizyczną (Zawodnika), w tym figurowanie przez Zawodnika w prowadzonych przez Gestora statystykach, notowaniach w rankingach (tabelach) wyników (osiągniętych czasów przejazdu) pod nazwą Zawodnika przypisaną trwale Karcie przy jej wydaniu (zaleca się podanie pseudonimu zamiast dokładniejszych personaliów Zawodnika). Okresowo na Karty zawodnicze (za okazaniem przez Zawodnika) mogą być wprowadzane według uznania Gestora i według odrębnych publikowanych przez niego regulaminów, premie, w tym zniżki cenowe / nagrody rzeczowe, a także inne programy promocyjne / punktowe/ rabatowe, niezależnie i równolegle wobec podobnych ewentualnych akcji adresowanych dla Klientów zarejestrowanych. W celu zachowania zasad rywalizacji fair play Karta zawodniczą od momentu jej wydania – bezterminowo powinien identyfikować się tylko jeden Użytkownik (osoba fizyczna), do którego została pierwotnie przypisana oraz mu powierzona. Naruszenie tej zasady może spowodować anulowanie karty, o czym Gestor powiadomi Klienta zarejestrowanego, do którego konta klienckiego Karta zawodnicza jest przypisana. Karta zawodnicza daje pierwszeństwo w dostępie do Usługi w Lokalu z przypadku dwóch lub więcej oczekujących Użytkowników nie dysponujących potwierdzoną rezerwacją w Systemie Rezerwacji.
Regulamin– niniejszy Regulamin
Usługa / Usługi – odpłatne udostępnienie Symulatora Użytkownikowi (z uprzednim instruktażem przez Obsługę) na czas wskazany i wybrany przez Użytkownika wg Cennika, w Lokalu Gestora bądź na eventach objazdowych. Pierwszeństwo do skorzystania z Usługi mają Klienci dysponujący potwierdzoną rezerwacją w Systemie Rezerwacji. Klient nie dysponujący potwierdzoną rezerwacją
w Systemie Rezerwacji, który przybył Lokalu – w miarę dostępności Symulatorów (która nie jest w takim przypadku gwarantowana) – na zapytanie może skorzystać z usługi na miejscu (w Lokalu), po jej opłaceniu zgodnie z Cennikiem.
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105]
Strona internetowa / Serwis – strona internetowa DM Simulators pod adresem: dmsimulators.com;
System Rezerwacji – zakładka (podstrona) na Stronie internetowej połączona z serwisem internetowym zarezerwuj.pl, pozwalająca zarejestrowanym Klientom na dokonywanie z wyprzedzeniem rezerwacji Usług, zarządzanie tymi rezerwacjami, opłacanie ich – w tym także z wykorzystaniem systemu obsługi płatności elektronicznych DOTPAY
Symulator(y) – urządzenie/a Evolve Motion Simulator stanowiące platformę ruchu 6DOF, która współpracuje z symulacją wyścigową kompatybilną z komputerem PC i symuluje siły, które oddziaływują na kierowcę podczas wyścigu za pomocą siłowników elektrycznych i oprogramowania Evolve, które konwertuje dane telemetryczne na sześć rodzajów ruchów platformy – kołysanie, falowanie, podnoszenie, przechylanie, pochylanie i odchylanie w przestrzeni 3D, zapewniająca poziom realizmu zbliżony do prawdziwych wyścigów, wyposażona 48-calowym zakrzywionym ekranem konfiguracyjnym 3 x 32-calowym lub konfiguracją VR z goglami 180 FOV.
 
3. REJESTRACJA
3.1. Rejestracja w Bazie Klientów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej. Po jego wypełnieniu Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany w formularzu w celu potwierdzenia Rejestracji. W wiadomości e-mail Klient otrzyma dane rejestracyjne (login oraz hasło dostępu do konta), uprawniające do zalogowania się do konta. Pierwsze zalogowanie się do konta jest równoznaczne z jego aktywowaniem. W razie utraty loginu lub hasła dostępu do konta, Klient może skorzystać z procedury ich odzyskiwania, klikając na odpowiednie pola dostępne w Serwisie.
3.2. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
3.3. Klient powinien zachować w tajemnicy i odpowiednio chronić przed dostępem osób niepowołanych login i hasło do swojego konta w Serwisie.
3.4. W zakresie dopuszczonym przez prawo Gestor nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych oraz za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.
3.5. W celu przeglądania oferty Serwisu nie jest konieczna Rejestracja.
3.6. Uprzednia rejestracja w Bazie Klientów jest warunkiem korzystania przez Klienta z Systemu Rezerwacji.
 
4. REZERWACJA USŁUG; CENNIK; METODY PŁATNOŚCI
4.1. Do złożenia zdalnej (poza Lokalem Usługodawcy) rezerwacji Usługi niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej także Uprzednia rejestracja w Bazie Klientów
4.2. Dokonując rezerwacji – zakupu Usługi należy wybrać preferowane opcje, w tym czas korzystania z Symulatora.
4.3. Zamówienie (rezerwacja) zostaje złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.
4.4. Płatność za Produkty odbywa się według Cennika, przy użyciu dostępnych w Serwisie metod płatności elektronicznych, w tym w szczególności za pośrednictwem serwisu DOTPAY. Usługa płatnicza jest oferowana Klientowi przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie. Przed dokonaniem płatności Klient powinien zapoznać się z regulaminem płatności Dotpay i go zaakceptować.
4.5. Po złożeniu Zamówienia, to jest po dokonaniu rezerwacji Usługi i płatności za Usługę, Klient otrzyma wiadomość e-mail na adres podany na koncie Klienta lub podczas procedury składania Zamówienia, zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia i rezerwacji.
4.6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a DM Simulators dotycząca rezerwacji – zakupu Usługi zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy i niniejszego Regulaminu.
4.7. Przedmiotem oferty i umowy sprzedaży w Serwisie są Usługi, których dokładny opis jest podany w Serwisie. Ceny Usług wyrażone są w kwotach brutto, w złotych polskich.
4.8. Rezerwacja dokonana przez System Rezerwacji, opłacona i potwierdzona, jest ważna przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia pierwszego potwierdzenia Rezerwacji, a jej realizacja może być przedmiotem nie więcej niż 5 – krotnego przesunięcia w czasie względem pierwotnie wybranego terminu realizacji Usługi przez Klienta w systemie Rezerwacji w ramach zarządzania rezerwacją oraz w ramach bieżącej dostępności alternatywnych terminów, jednak minimalny czas pomiędzy dokonaniem przesunięcia terminu realizacji Usługi w systemie Rezerwacji a przekładanym terminem musi wynosić w godzinach przynajmniej 1 .
 
5. ZASADY KORZYSTANIA Z SYMULATORÓW
5.1. Obsługa przed dopuszczeniem osoby do skorzystania z Symulatora może w razie wątpliwości poprosić tę osobę o odczyt wartości masy jej ciała na wadze udostępnianej przez Obsługę . Odmowa poddania się ważeniu lub odczyt powyżej 150 kg stanowią podstawę do odmowy udostępnienia Usługi tej osobie, a jeśli Usługa była wcześniej opłacona – opłata podlega zwrotowi w całości jak przy odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, opisanym w Rozdziale 6.
5.2. Do korzystania z Symulatora zostanie dopuszczona przez Obsługę wyłącznie Użytkownik, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
a) nie jest pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji psychoaktywnych,
b) oświadczy, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z urządzenia, jakim jest Symulator (np. epilepsja, wady wzroku, schorzenia układu kostno – ruchowego, problemy neurologiczne),
c) wyrazi zgodę na to, aby cały przebieg korzystania przez niego z Symulatora został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (bez fonii), a zapis z monitoringu zostanie przez Gestora utrwalony i zabezpieczony zgodnie z odrębnymi przepisami na potrzeby ewentualnych reklamacji lub sporów dotyczących Usługi,
d) oświadczy, iż zapoznał się z Regulaminem usług DM Simlulators, udostępnionym mu przez Obsługę których treść rozumie (a ewentualne wątpliwości co do treści tych oświadczeń zgłosił Obsłudze i zostały mu one wyjaśnione), oraz że przyjmuje ten Regulamin do stosowania
e) zobowiąże się aż do zakończenia korzystania z Usługi stosować się niezwłocznie do wszystkich poleceń Obsługi,
f) oświadczy, że w razie wyrządzenia przeze mnie Gestorowi szkody majątkowej w związku z korzystaniem z Usługi – zobowiązuję się do jej naprawienia.
W razie wystąpienia jakichkolwiek urazów, dolegliwości, niepokojących objawów w trakcie korzystania z Symulatora Użytkownik zobowiązany jest od razu powiadomić o tym Obsługę i zastosować się do jej poleceń.
Użytkownik zobowiązany jest przez cały czas korzystania z z Usługi stosować się niezwłocznie do wszystkich poleceń Obsługi, a w razie wyrządzenia Gestorowi szkody majątkowej w związku z korzystaniem z Usługi – zobowiązany jest do jej naprawienia.
DM SIMULATORS zobowiązuje się do świadczenia Usługi wolnej od wad, a także do zapewnienia bezwadliwego funkcjonowania Systemu Rezerwacji.
DM SIMULATORS w zakresie, który może ulegać okresowym zmianom za uprzednim powiadomieniem zainteresowanych z odpowiednim wyprzedzeniem, prowadzi program zawodniczy oparty o Karty zawodnicze, opisane w Rozdziale 2 („Definicje”).
 
6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
6.1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ponizej, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej zdalnie (przez System Rezerwacji) umowy rezerwacji – zakupu Usługi, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy (dokonania rezerwacji). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
6.2. Na wypadek wyboru przez Konsumenta terminu realizacji Usługi przypadającego przed upływem wskazanego w ustępie 1 powyżej 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, DM Simulators niniejszym informuje Konsumenta (oraz ponowi tę informację w toku dokonywania przez Konsumenta tego rodzaju rezerwacji w Systemie Rezerwacji wraz z prośbą o wyrażenie przez Konsumenta wyraźnej zgody na taki skutek), że utraci on prawo do odstąpienia od Umowy z chwilą, gdy DM Simulators wykona Usługę (spełni świadczenie) w całości przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy (dokonania rezerwacji).
6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres biuro@dmsimulators.com;
6.4. Konsument może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy zawartej na odległość, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
6.5. DM Simulators potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając do Konsumenta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.
6.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, DM Simulators zwróci Konsumentowi niezwłocznie wszystkie dokonane przez niego płatności, zgodnie z przepisami Ustawy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 
7. REKLAMACJE
7.1. W przypadku wad Usługi DM Simulators ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz – w przypadku Klienta będącego Konsumentem – także z Ustawy. W szczególności, DM Simulators ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
7.2. Reklamacje Usługi, a także funkcjonowania można składać za pośrednictwem wiadomości email na adres: biuro@dmsimulators.com, w miejscu świadczenia Usługi na podstawie notatki sporządzanej w takim przypadku przez Obsługę, lub listownie na adres DM Simulators wskazany
w definicjach.
7.3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz numer Rezerwacji i wystarczający opis zastrzeżeń co do jakości, terminowości lub kompletności Usługi.
7.4. DM Simulators rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia przy użyciu takiego samego sposobu komunikacji, jakiego użył Konsument z zachowaniem formy papierowej albo na innym trwałym nośniku (a w przypadku reklamacji zgłoszonej w miejscu świadczenia Usługi – w sposób wskazany przez Klienta w notatce reklamacyjnej). Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie poczytuje się za jej uznanie Jeżeli Konsumentem złożył oświadczenie o obniżeniu ceny Usługi z powodu jej wad, określając kwotę,
o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego w terminie czternastu dni, uważa się, że Usługodawca uznał takie obniżenie Ceny za uzasadnione.
7.5. DM Simulators nie przewiduje udzielenia opcjonalnej gwarancji na Usługę, ani nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:
DM Simulators sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Żabia 9, NIP PL9372744026; e-mail: biuro@dmsimulators.com; telefon: +48 501 290 291, dalej „DM Simulators’
8.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez DM Simulators dla celów niezbędnych do wykonania umowy pomiędzy Klientem a DM Simulators, dotyczącej usług świadczonych przez DM Simulators. Ponadto DM Simulators może wykorzystywać dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności marketingu usług świadczonych przez DM Simulators, w tym profilowania danych osobowych dla powyższych potrzeb, z zastrzeżeniem, iż Klient ma prawo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów, o których mowa w niniejszym zdaniu.
8.3. Cały przebieg korzystania przez niego z Symulatora podlega utrwaleniu za pomocą systemu monitoringu wizyjnego (bez fonii), a zapis z monitoringu zostaje przez Gestora utrwalony i zabezpieczony zgodnie z odrębnymi przepisami na potrzeby ewentualnych reklamacji lub sporów dotyczących Usługi.
8.4. Dla celów marketingowych DM Simulators może również przetwarzać dane osobowe na podstawie odrębnie wyrażonej zgody Klienta, w zakresie wynikającym z takiej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, a Klient może ją w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8.5. Dane osobowe mogą być – z zachowaniem wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa – przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie DM Simulators, np. agencjom marketingowym i podwykonawcom naszych usług.
8.6. Personalia Użytkownika z Kartą zawodniczą, podane przy zamawianiu dla niego przez Klienta zarejestrowanego Karty zawodniczej, mogą być widoczne (w tym wyświetlane na ekranach) dla szerszego kręgu bliżej niezidentyfikowanych osób, w tym innych użytkowników, w miejscu świadczenia Usługi przez DM Simulators na potrzeby prowadzonych przez Gestora w ramach programu zawodniczego statystyk, notowań w rankingach (tabelach) wyników (osiągniętych czasów przejazdu). Zaleca się przy zamawianiu kary zawodniczej dla zawodnika podanie tylko jego pseudonimu zamiast dokładniejszych personaliów.
8.7. Dane osobowe Użytkownika dla potrzeb wykonania umowy będą przechowywane przez DM Simulators przez okres jej realizacji, a po tym czasie – przez okres wymagany przepisami prawa.
8.8. W przypadku Klientów, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, dane osobowe będą przechowywane przez DM Simulators przez okres korzystania z Serwisu i 12 miesięcy od ostatniego zalogowania do Serwisu. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb marketingowych, DM Simulators będzie je przetwarzać do czasu uzyskania ewentualnego sprzeciwu Klienta bądź cofnięcia zgody przez Klienta.
8.9. Oprócz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym artykule Regulaminu, Klient ma prawo do żądania od DM Simulators dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
8.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb realizacji umowy z DM Simulators.
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin i/lub Cennik mogą ulegać zmianom za uprzednim powiadomieniem ze stosownym wyprzedzeniem Klientów na Stronie internetowej, a zarejestrowanych Klientów ponadto pocztą elektroniczną wraz z przekazaniem Klientom na trwałym nośniku nowej wersji Regulaminu i/lub Cennika wraz z informacją o dacie ich wejścia w życie w miejsce wersji dotychczas obowiązującej. Do danej rezerwacji – zakupu Usługi oraz do jej wykonania zastosowanie znajduje ta wersja Regulaminu i /lub Cennika, która obowiązywała w chwili zawierania umowy (dokonywania zakupu / rezerwacji Usługi).
9.2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Strona internetowa i System Rezerwacji korzystają z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. ‘Cookies’). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików ‘Cookies’ może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Systemu Rezerwacji. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików ‘Cookies’ na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
9.3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej i Systemu Rezerwacji, w szczególności od ingerowania w oprogramowanie zapewniające ich funkcjonowanie Serwisu lub w prezentowane treści prezentowane, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.4. Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich powołany jest mechanizm ADR przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (WIIH) w Katowicach: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl tel.: (32) 356 81 00, fax (32) 255 10 12, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, do której spór konsumencki może być przekazany także za pośrednictwem Delegatury w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 812 30 94; fax (33) 818 24 41; e-mail: delegatura.bielsko@katowice.wiih.gov.pl Wskazana Instytucja jest właściwa do rozwiązywania sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą w dwóch trybach przez: 1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony (MEDIACJA) oraz 2) przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (KONCYLIACJA) Ponadto przy WIIH
w Katowicach funkcjonuje także Stały Sąd Polubowny.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskie